GDPR Disclaimer

Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Své osobní údaje nám svěřujete, pokud jste zájemcem o naše služby, zákazníkem nebo návštěvníkem některého z našich webů:

www.portretni-fotograf.cz
www.bodzlomu.com

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, která máte:

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?
Pokud se rozhodnete využít našich fotografických služeb, budeme od Vás potřebovat vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje použijeme výhradně pro komunikaci mezi fotografem a zájemcem/zákazníkem. Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat formou TFMR plnění, budeme k výše uvedeným údajům potřebovat ještě adresu vašeho bydliště a datum narození. Tyto údaje, spolu s výše uvedenými, slouží výhradně k uzavření tzv. „Model release“ smlouvy – a to POUZE V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O TFMR smlouvu/formu plnění.

Výše uvedené údaje shromažďujeme z důvodů uzavření vzájemné dohody o poskytnutí fotografických služeb/kupní smlouvy a jejího plnění, a to včetně vašich nároků vyplývajících z vadného plnění této smlouvy.
Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní či firemní údaje (fakturační údaje) potřebujeme proto, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou jsme jako správce osobních údajů povinni tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví.
Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.
Kdo je správcem vašich osobních údajů?
David Špidlen, IČ: 49318195, se sídlem: U smaltovny 1419/30, 170 00 Praha 7.
Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.
Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím. E-mailové, telefonní I poštovní spojení naleznete na těchto stránkách v sekci kontakt.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají kromě správce přístup pouze osoby a subjekty přímo vyplývající z typu uzavřené smlouvy o spolupráci. V případě běžného plnění služeb za úplatu je to pouze správce údajů, v případě spolupráce formou TFMR dále subjekty uvedené ve smlouvě Model release.

Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software apod.), se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Ve výjimečných případech jsme povinni osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: portrety(zavináč)portretni-fotograf.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut) a odvolání souhlasu
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. V případě plnění služby na základě smlouvy Model release (TFMR plnění) budou v souvislosti s odvoláním souhlasu a odstraněním pořízených fotografií z prodejních systémů třetích stran (fotobank) nárokovány náklady správce vzniklé při odstranění smlouvou vázaných fotografií .

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve nás osobně, abychom mohli v takovém případě zjednat nápravu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 5. ledna 2022.

Zpět na začátek
Close Zoom